Informacja

Projekt „INTEGRACJA OPIEKUNÓW RODZINNYCH OSÓB STARSZYCH Z RYNKIEM PRACY” (ELMI) jest częścią programu Uczenie się przez całe życie, Leonardo da Vinci – Transfer Innowacji.

Czas trwania
Czas trwania projektu ELMI to 2 lata: 01.03.2014 – 28.02.2016

Finansowanie
Projekt jest finansowany przez Komisję Europejską poprzez Krajową Agencję ds. Programów Wspólnotowych z Zakresu Edukacji i Szkolenia Zawodowego w Rumunii.

Podstawy projektu

Organizacja Eurocarers definiuje opiekuna jako „osobę, która opiekuje się rodziną, partnerami, przyjaciółmi czy sąsiadami w potrzebie, ponieważ są chorzy, słabi lub niepełnosprawni. Opieka, którą zapewniają, jest bezpłatna.” W UE 27, 3% ludzi twierdzi, że opiekuje się starszymi lub niepełnosprawnymi krewnymi kilka razy w tygodniu, 4% robi to raz lub dwa razy w tygodniu, a 8% — rzadziej niż raz w tygodniu. W sumie jedna czwarta populacji jest zaangażowana w opiekę nad starszymi lub niepełnosprawnymi krewnymi, co daje łącznie 125 milionów opiekunów w całej Europie.
Opiekunowie nieformalni pozostają najważniejszą grupą zajmującą się opieką – z 20,7 miliona starszych osób potrzebujących opieki na terenie Unii Europejskiej w 2007 r., 12,2 otrzymywało opiekę nieformalną, a 8,4 miliona – opiekę formalną.

W tej sytuacji za 10 lat zapotrzebowanie na opiekę nieformalną zwiększy się z 12,2 do 22,3 milionów w przypadku osób starszych (Raport dotyczący starzenia się WE, 2007).
Rumunia, Polska i Czechy to 3 kraje europejskie, gdzie obowiązek opieki nad osobami starszymi spoczywa w większości na rodzinie, a członkowie rodziny tradycyjnie pełnią rolę opiekunów, podczas gdy opieka formalna dla osób starszych jest uboga i niewystarczająca. Na przykład w Rumunii usługi opieki domowej pokrywają 0,3% potrzeb osób starszych (Raport dotyczący starzenia się WE, 2007). Polska i Czechy polegają w większości na opiece nieformalnej – w Czechach 96,8% osób starszych objętych jest opieką nieformalną (Raport dotyczący starzenia się WE, 2007). Niestety kryzys finansowy, niskie wynagrodzenia i złe warunki pracy spowodowały niedobór lokalnych opiekunów – Rumunia, Polska i Czechy borykają się teraz z tym problemem. Komisja Europejska zaleca, aby doceniać wartość rodziny jako źródła opieki i cennego zasobu na rynku pracy (Raport dotyczący starzenia się WE, 2007).
Kiedy opieka się kończy, opiekun rodzinny (nieformalny) traci poczucie bycia potrzebnym. Może potrzebować powrotu do pracy dla uzyskania zabezpieczenia finansowego, ale także poczucia wartości i nowego sensu życia.
Niezawodowi opiekunowie rozwijają w roli opiekunów nowe umiejętności, co może okazać się atrakcyjne dla potencjalnych pracodawców. Opiekunowie tacy zdobywają kilka umiejętności miękkich, które mogą być pomocne w wielu zawodach (przejawianie inicjatywy, elastyczność, empatia, rozwiązywanie problemów) wraz z odpowiednimi umiejętnościami technicznymi, które mogą okazać się przydatne podczas poszukiwania pracy w sektorze opieki. Rumunia musi stawić czoło poważnemu brakowi profesjonalnych opiekunów (zwłaszcza na terenach wiejskich), co może doprowadzić do konieczności „importu” pracowników służby zdrowia. Możliwość ugruntowania wiedzy za pomocą kursu e-learningowego pozwoli opiekunom nieformalnym nie tylko pogłębić umiejętności w dziedzinie opieki nad osobami starszymi, ale stanowić także będzie podstawę do szukania pracy w tej branży.
Celem projektu ELMI jest transfer kursu e-learningowego dla niezawodowych opiekunów osób potrzebujących z Włoch do Rumunii oraz analiza jego potencjału w celu ewentualnego transferu do Polski oraz do Czech. Kurs ma ułatwić im pełnienie roli opiekuna i zapewnić nowe umiejętności, aby mogli powrócić na rynek pracy. Ponadto, szkolenie odbyte w Rumunii będzie uznawane we Włoszech, w ramach uzgodnień ECVET wspierających mobilność wykwalifikowanych pracowników. Celem projektu ELMI jest również rozwój strategii wspierania przejścia opiekunów z opieki nieformalnej do formalnej.

CELE

• Transfer z Włoch do Rumunii kursu e-learningowego dla niezawodowych (rodzinnych) opiekunów, opracowanego już i stosowanego we Włoszech
• Wypracowanie strategii służącej przejściu od niezawodowej (nieformalnej) do profesjonalnej (formalnej) formy opieki przez uczestników kursów
• Projekt Porozumienia ECVET mającego na celu wspieranie mobilności wyszkolonych opiekunów
• Określenie możliwości przeniesienia narzędzi szkoleniowych online oraz całej strategii do Polski i Czech

PARTNERZY

Konsorcjum tworzy 7 partnerów z 5 krajów: Rumunii, Włoch, Austrii, Polski i Czech.

Partnerami w projekcie są:

RUMUNIA:

Habilitas Association

Centrum naukowo-szkoleniowe (koordynator projektu)

Romanian Alzheimer Society

Caritas Confederation Romania

WŁOCHY

Anziani e Non Solo Societa Cooperativa

AUSTRIA

E.N.T.E.R (European Network for Transfer and Exploitation of EU)

POLSKA

Uniwersytet Łódzki

CZECHY

E.R.A. (Evropska Rozvojova Agentura)

 

REZULTATY

• Szkolenie e-learinigowe dla nieformalnych (rodzinnych) opiekunów osób starszych, ze szczególnym naciskiem na opiekę nad starszymi osobami z chorobą Alzheimera. Kurs ma pomóc nieformalnym opiekunom nabyć umiejętności związane z opieką nad osobami starszymi, co pozwala im sprostać wyzwaniom tej roli, a także ma służyć ich profesjonalizacji i późniejszemu wejściu na rynku pracy. Tematy poruszane w ramach kursu dotyczą m.in.: opieki nad osobami starszymi (odżywianie, komunikacja, itp), problemów spowodowanych najczęstszymi patologiami (ze szczególnym naciskiem na chorobę Alzheimera), redukcji stresu, wsparcia ze strony instytucji zewnętrznych. Szkolenie, które w pierwotnej wersji posiada 18 modułów dydaktycznych (60 godzin) będzie w pełni wdrożone w Rumunii, natomiast 2 z ww. 18 modułów w formie pilotażu zostaną wykorzystane w :Polsce i Czechach.

• Platforma e-leariningowa dla rumuńskich nieformalnych opiekunów osób starszych, ze szczegónym uwzględnieniem osób z chorobą Alzheimera.

• Podręcznik dla rumuńskich nieformalnych opiekunów osób starszych, zawierający informacje dotyczące procesu opieki oraz prezentujący zalety programu szkolenia w celu uzyskania profesjonalnego wsparcia.

• Propozycja strategii dotyczącej integracji byłych opiekunów nieformalnych, którzy chcą stać się profesjonalnymi opiekunami, z rynkiem pracy. Strategia ta zostanie przedstawiona władzom w Rumunii w czasie dyskusji i konsultacji.

ECVET

http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11107_pl.htm

 

 

 

Leave a Comment