Popis
Projekt “Integrace pečujících osob na trh práce skrze rozvoj klíčových kompetencí” (ELMI) je financován z programu Leonardo Da Vinci (součást Programu celoživotního vzdělávání).

Trvání
Projekt probíhá po dobu 2 let: od 1.3.2014 do 28.2.2016.

FINANCOVÁNÍ
Projekt je financován Evropskou  komisí prostřednictvím Národní agentury pro komunitární programy v oblasti vzdělávání a odborné přípravy v Rumunsku.

POZADÍ PROJEKTU

Evropská síť Eurocarers definuje pečující osobu jako “osobu, která se stará o člena rodiny, partnera, přítele či souseda, který potřebuje pomoc, protože je nemocný, slabý nebo má zdravotní postižení. Péče, kterou pečovatelé poskytují, je bezplatná.” V zemích EU-27 uvádí 3 % lidí, že pečují o seniory nebo zdravotně postižené příbuzné vícekrát týdně, 4 % jednou nebo dvakrát týdně a 8 % méně než jednou za týden. Do péče je zapojen každý 4. Evropan, tedy celkem 125 milionů osob.

Neformální pečovatelé stále zůstávají nejdůležitější skupinou poskytovatelů péče. roce 2007 bylo v Evropské unii neformálně pečováno o 12,2 milionů závislých starších osob, zatímco formálně bylo pečováno pouze o 8,4 milionů osob.

Za 10 let bude neformální péči potřebovat cca 22,3osob (v porovnání s 12,2 miliony osob v roce 2007).

Rumunsko, Polsko a Česká republika patří k zemím, kde péče o seniory leží především na bedrech rodiny. V České republice je 96,8 % seniorů v neformální péči (EC Ageing Report, 2007). Naneštěstí finanční krize, špatné mzdy a pracovní podmínky mají za následek úbytek profesionálních pečovatelů. Proto Evropská komise doporučuje zhodnotit rodinu jako cenný zdroj neformální péče (EC Ageing Report, 2007).

Když je péče u konce, neformální pečovatel musí hledat cestu k návratu na trh práce s cílem finančně se zabezpečit a získat nový smysl života.

V roli neformálního pečovatele tento člověk získal nové dovednosti, které mohou být atraktivní pro potenciálního zaměstnavatele. Rozvinul si například tzv. soft skills (jemné dovednosti – iniciativnost, flexibilita, empatie, schopnost řešení nečekaných problémů a situací), které mohou být užitečné v širokém spektru povolání.

Partnerské země zapojené do projektu svorně čelí akutnímu nedostatku profesionálních pečovatelů (zejména ve venkovských oblastech), což vede k nutnosti “dovozu” pracovních sil ze zahraničí. Proto si projekt klade za cíl posílit schopnosti a znalosti neformálních pečovatelů (a tak jim pomoci vybudovat solidní zázemí při hledání zaměstnání v oblasti péče o seniory) pomocí e-learningovového kurzu.

V rámci projektu ELMI dojde k přenosu italského e-learningového kurzu pro neformální pečovatele do Rumunska. Zároveň bude otestována možnost jeho využití v Polsku a České republice. Výcvik a certifikát získaný v Rumunsku bude uznáván v Itálii v rámci evropského systému ECVET, který podporuje mobilitu kvalifikovaných pracovníků. Projekt si dále klade za cíl vypracovat strategii na podporu přechodu bývalých pečovatelů od neformální k formální péči.

CÍLE

  • Převod e-learningového kurzu pro neformální pečovatele, vyvinutého a používaného v Itálii, do Rumunska
  • Rozvoj strategie na podporu přechodu bývalých pečovatelů od neformální k formální péči
  • Návrh na ECVET memorandum o porozumění (MoU) na podporu mobility vyškolených pečovatelů
  • Analýza převoditelnosti e-learningového kurzu do Polska a České republiky

PARTNEŘI

Konzorcium se skládáze 7 partnerů z 5 evropskýchzemí: Rumunsko, Itálie, Rakousko, Polsko a Českárepublika.

RUMUNSKO:

Habilitas Association (koordinátorprojektu)

Societatea Română Alzheimer

Caritas Confederation Romania

ITÁLIE - Anziani e Non Solo Societa Cooperativa

RAKOUSKO - E.N.T.E.R .

POLSKO – Uniwersytet Łódzki

ČESKÁ REPUBLIKA - Evropská rozvojová agentura, s.r.o.

VÝSLEDKY

• On-line školení pro neformální (rodinné) pečovatele o seniory, se zvláštním zaměřením na péči o osoby trpící Alzheimerovou demencí. Kurz se zaměří na dovednosti v oblasti péče o seniory, což jim umožní čelit výzvám této role a také začleněnit se na trh práce. Budou zpracována témata týkající se péče o seniory (výživa, komunikace apod.), problémů spojených s nejčastějšími patologiemi (se zvláštním zaměřením na Alzheimerovu chorobu), prevenci stresu a podporu ze strany sociálních služeb. Původní italský složený z 18 didaktických částí s celkovou délkou asi 60 hodin bude kompletně adaptován pro použití v Rumunsku. V Polsku a České republice budou adaptovány 2 pilotní moduly.

• On-line platforma informačních zdrojů pro rumunské neformální pečovatele se zaměřením na Alzheimerovou chorobu.

• Příručka pro rumunské neformální pečovatele, která se bude zabývat nejen péčí jako takovou, ale take představí výhody e-learningového kurzu a možnost následného zapojení na trh práce.

•Koncept strategie integrace bývalých neformálních pečovatelůna trh práce (jako profesionálních pečovatelů). Strategie bude představena v partnerských zemích (včetně České republiky) příslušným orgánům během setkání u kulatého stolu.

ECVET:

http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11107_cs.htm

 

Leave a Comment